Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 nowy_obraz.png [112x108]

  

  1. 1.        Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

-     Dbamy o sprzęt szkolny.

-     Pełnimy dyżury w przerwach międzylekcyjnych.

-  Utrzymujemy ścisłą współpracę  ze Służbą Zdrowia i pielęgniarką szkolną.

-     Prowadzimy szkolenia dla uczniów  z zakresu pierwszej pomocy.

-  Wspieramy w rozwiązywaniu problemów uczniów (Rzecznik Praw Ucznia).

- Uczymy bezpiecznego poruszania się po drodze.

- Organizujemy konkursy na temat bezpieczeństwa.

- Organizujemy spotkania z Policją.

- Szkoła posiada certyfikat „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczny Internet”.

- Przestrzegamy praw dziecka i prowadzimy edukację w tym zakresie.

 

  1. 2.  Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki

-     Każdy nauczyciel stosuje technologię komputerową na swoich zajęciach.

-  Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.

-  Klasopracownie posiadają nowoczesne meble przystosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

-     Sala gimnastyczna jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy.

-     Nauczyciele wychowania fizycznego oferują uczniom różnorodne formy zajęć sportowych.

-     Biblioteka posiada sprzęt multimedialny oraz bardzo bogaty księgozbiór (lektury, słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.)

-     Prowadzi akcje zachęcające do czytelnictwa

-     Dostęp do Internetu,

-     Posiada przestronne pomieszczenie,

-     Organizuje konkursy rozwijające czytelnictwo,

-     Promuje  swoją działalność w całej szkole.

 

  1. 3.  Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne.

1)  Oferujemy naszym uczniom wiele form zajęć pozalekcyjnych wybranych przez rodziców i uczniów, wspierających ich rozwój:

- koła zainteresowań,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

- wyjazdy na wycieczki, rajdy piesze, zielone szkoły

2)  Jako szkoła ponosimy odpowiedzialność za to, czy nasi uczniowie dobrze sobie poradzą w gimnazjum. Jednym z ważnych warunków jest dobre napisanie sprawdzianu po szóstej klasie. Staramy się przygotować uczniów poprzez:

- organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu,

- diagnozowanie osiągnięć uczniów w formie próbnych sprawdzianów,

-     analizowanie wyników sprawdzianów i modyfikowanie sposobu pracy z uczniami na podstawie wniosków z tej analizy.

3)  Motywujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym).

  1. 4.  Dbamy o lokalny patriotyzm.

- Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

-     Organizujemy imprezy szkolne środowiskowe (Święto Edukacji Narodowej, Imieniny Szkoły, Konstytucja 3-go Maja, Święto Niepodległości, Dni Małogoszcza, Festyny rodzinny).

-     Bierzemy udział w życiu środowiska lokalnego (udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcja „Góra grosza”, szkolne koło PCK, Mikołajki dla każdego).

5. Wspieranie rozwoju ucznia

Oferujemy wiele form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój uczniów:

-     Koła zainteresowań

-     Zajęcia wyrównawcze

-     Chór

-     Zajęcia sportowe

-     Strzelnica sportowa

-     Praca z uczniem zdolnym

6. Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami odbywa się w każdym obszarze życia szkoły:

- Uroczystości i imprezy szkolne

- Wycieczki szkolne

- Współudział w tworzeniu dokumentacji wewnątrzszkolnej

- Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów

- Wywiadówki oraz rozmowy indywidualne na temat osiągnięć i trudności w nauce

7. Kształtowanie postaw prospołecznych

- Bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, których celem jest m.in. integracja naszej szkolnej społeczności

- Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów

- Współpraca z fundacjami PCK oraz udział w akcjach charytatywnych

- Prężnie działający samorząd uczniowski

- Zbiórki paczek do domów dziecka

8. Wspieranie uczniów mających problemy

-     Wyrównywanie trudności edukacyjnych poprzez zespoły wyrównawcze

-     Współpraca z poradnią pedagogiczną

-     Rozmowy z panią pedagog

-     Prelekcje wspomagające uczniów w problemach w szkole i w domu

-     Świadomość możliwości uzyskania pomocy pośredniej poprzez udostępnienie adresów i telefonów z odpowiednimi instytucjami

9. Propagujemy zdrowy styl życia.

-        Dzieci otrzymują warzywa, owoce, mleko,

-        Wszyscy chętni mogą korzystać z obiadów,

-        Prowadzenia jest „elmeksowanie” zębów,

-        Pielęgniarka realizuje programy profilaktyczne, m.in. „Zdrowy uśmiech”,

-        Dzieci uczestniczą w zajęciach pomocy przedmedycznej,

-        Z okazji Dnia Zdrowia gazetki, konkursy szkolne,

-        Organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe, wyjazdy na basen, rajdy piesze.

10. Naszą dumą jest nowoczesna biblioteka szkolna.

11. Mamy zorganizowaną, bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną.

-     Zajęcia prowadzą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami,

-     Chętnie wymieniają się doświadczeniami i współpracują zespołowe,

-     Umiejętności i wiedza nauczyli są pomocne w osiąganiu sukcesów uczniów.

 12. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły

Podejmujemy działania w zakresie:

-     przygotowania projektów szkolnych w ramach programu Kapitał Ludzki,  projektów marszałkowskich i ministerialnych – przystępujemy do konkursów,

-     wdrażania projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły,

-     wynajmu pomieszczeń szkolnych,

-     poszukiwania sponsorów.

13. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami

Bardzo dbamy o rozwój kultury fizycznej naszych uczniów. Szczególny nacisk kładziemy na prawidłowy rozwój fizyczny uczniów klas młodszych:

-     organizujemy rozgrywki sportowe na poziomie szkoły, gminy, powiatu oraz zawody strzeleckie,

-     sprawnie działa SKS,

-     mamy osiągnięcia sportowe na poziomie szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim w zakresie piłki nożnej, koszykówki, biegów przełajowych.

14. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi          w środowisku 

Tworzymy sieć współpracy z:

-     Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, dzięki której nasi uczniowie otrzymują profesjonalne wsparcie w formie diagnozy i zaleceń do indywidualnej pracy, a także zajęć terapeutycznych. Nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez tę instytucję. Psychologowie i pedagodzy prowadzą także warsztaty dla uczniów w szkole;

-     instytucjami pomocy społecznej – pomagamy w organizowaniu właściwej pomocy rodzinom uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

-     samorządem lokalnym – aktywnie uczestniczymy w festynach i imprezach środowiskowych;

-     prezentujemy osiągnięcia uczniów i szkoły – przekazujemy na bieżąco informacji o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznajemy środowisko z efektami dokonanych pomiarów, umieszczając aktualności na stronie internetowej UMiG;

-     utrzymujemy ścisłą współpracę z mediami;

-     unowocześniamy i stale aktualizujemy szkolną stronę internetową