Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt SzOP

wpisała: Magdalena Łabędzka-Piróg   

SzOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna -

wyrównywanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków

 

 1. Konferencja dla Rodziców

 2. Harmonogram zajęć

 3. A k t u a l no ś c i projektowe 

 4. Projekt SzOP to nie tylko nauka... 

 

 

1. Konferencja dla Rodziców

„ SzOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna – wyrównywanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków” 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

W środę 22 września o godz 17 odbyła się uroczysta konferencja inauguracyjna. Zaproszeni byli wszyscy Rodzice uczniów klas pierwszych SP w Małogoszczu i szkoły filialnej w Leśnicy. 

 

 

 Wśród zaproszonych gości obecni byli: Pan burmistrz UMiG Małogoszcz Jan Głogowski, Pani dyrektor MGZEAS- Małgorzata Adamek, Redaktor „Gazety Jędrzejowskiej” Pani Anna Czarnecka – Skrobot, Pan dyrektor ZSzO w Małogoszczu-Krzysztof Dutkiewicz oraz Pani dyrektor Szkoły Podstawowej-Renata Majchrowicz. 

W czasie spotkania głos zabrał Pan Burmistrz, który z dumą pogratulował autorkom projektu sukcesu i życzył wspaniałych rezultatów.

Rodzice wyrazili duże zainteresowanie udziałem dzieci w zajęciach terapeutycznych i złożyli pisemne deklaracje przystąpienia dzieci do projektu.Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników

1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie:
- klas I Szkoły Podstawowej w Małogoszczu
- uczniowie klas I-III filii Szkoły Podstawowej w Leśnicy
- uczniowie niepełnosprawni

2. Po przeprowadzeniu przesiewowych badań specjalistycznych wśród uczniów, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę, zgodnie z wynikiem i postawioną diagnozą, uczniowie zostaną zakwalifikowani do poszczególnych grup terapeutycznych. 


Każdy uczeń, wypełnia wraz z rodzicem ostateczną deklarację udziału w projekcie i składa ją w biurze projektu (gabinet pedagoga SP w Małogoszczu, pokój nr 24).

 


 

2. Harmonogram zajęć

 

  

3. A k t u a l no ś c i projektowe

„ SzOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna – wyrównywanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków”
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zanim przystąpiliśmy do realizacji dodatkowych zajęć w naszej szkole, 12 nauczycieli wzięło udział w konsultacjach merytorycznych dla nauczycieli, które poprowadziła pani Ewa Boksa – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym tematem konsultacji był problem dysleksji: diagnoza dysleksji, przyczyny, przejawy i specyfika dysleksji, podstawowe metody diagnozowania dysleksji, postępowanie korekcyjno – kompensacyjne, profilaktyka dysleksji, prowadzenie zajęć innowacyjną metodą systemowej terapii językowej.