Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt indywidualizacja nauczania i wychowania klas I -III

Projekt  „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III  w Gminie Małogoszcz"

Od września 2011 r. na terenie naszej gminy realizowany jest projekt  „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III  w Gminie Małogoszcz" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Realizatorem projektu jest Gmina Małogoszcz. Na podstawie diagnoz z poszczególnych szkół oraz przeprowadzonej rekrutacji z projektu korzystają uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Małogoszcz  /240 uczniów i uczennic klas I - III/. 

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych i mają ułatwić dzieciom start do samodzielnej nauki i pracy nad sobą. Dzięki środkom pozyskanym z EFS-u w szkołach, gdzie realizowany jest projekt, zgodnie z ich zapotrzebowaniem zakupiony został sprzęt multimedialny /projektory, laptopy z oprogramowaniem, drukarki/ oraz doposażona została baza dydaktyczna placówek oświatowych w postaci zakupionych materiałów dydaktycznych m.in. programów multimedialnych, gier edukacyjnych, planszowych, klocków i zabawek, mikroskopów, lup, modeli, instrumentów muzycznych, sprzętu szkolnego do gimnastyki korekcyjnej, materiałów biurowych itp.

Od października 2011 roku w Szkole Podstawowej im. 24-go Lutego 1863 Roku w Małogoszczu w ramach projektu prowadzone są poniższe zajęcia:

 

Zajęcia artystyczne / nauczyciel - Marzena Stańczyk/

Uczniowie klas I-III mają okazję rozwijać talenty muzyczne, plastyczne oraz teatralne. Uczestnicy w przyjaznej atmosferze poznają nowe techniki malarskie, śpiewają oraz doskonalą dykcję i tworzą amatorskie przedstawienia. Zarówno dla dzieci jak i prowadzącej zajęcia stanowią niesamowitą odskocznię od świata codziennego i są źródłem nie tylko rozrywki, lecz także pomagają w rozwijaniu pasji. Ze spotkań uczestnicy czerpią wiele korzyści, więc bardzo dobrze, iż została podjęta inicjatywa ich przeprowadzenia.

 

Zajęcia   rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo /nauczyciel - Anna Kuterasińska/

 

Dzieci rozwijają logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek matematycznych oraz zadań nietypowych. Indywidualnie rozwiązują problemy zawarte w zadaniach. Wykonują szereg doświadczeń  i interaktywnych eksperymentów, które pogłębiają i rozszerzają ich wiedzę o otaczającym środowisku. Zdobyte doświadczenia wykorzystują w nowych sytuacjach.

 

Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji /nauczyciel - Anna Bazylewicz/ 

 

Dzieci chętnie i aktywnie uczęszczały na zajęcia. Poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych, w tym multimedialnych ćwiczeń interaktywnych dzieci formie zabawowej doskonaliły i utrwalały swoje umiejętności w zakresie czytania i pisania. Zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Zajęcia logorytmiczne /nauczyciel - Jadwiga Szklarzyńska/

 

Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla  doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno - ruchowe. Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Wtedy, w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają. Zajęcia logorytmiczne mają formę pracy zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej, w zależności od potrzeb.  Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej.  Rodzaje ćwiczeń, które  występują na zajęciach logorytmicznych:  ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę, ćwiczenia słuchowe,  ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki, gra na instrumentach perkusyjnych.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych /nauczyciel - Małgorzata Ufniarska/

 

Na zajęciach uczniowie poznają świat matematyki również w formie zabawy poprzez różnego rodzaju gry, piosenki, zabawy ruchowe. Korzystają również z  ćwiczeń multimedialnych z programu komputerowego Mat Świat. Dzięki niemu zajęcia są urozmaicone a uczniom łatwiej jest zrozumieć i opanować zagadnienia matematyczne, z którymi sobie nie radzą. Dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych rozwiązywanie ćwiczeń nie kojarzy się dziecku z nauką lecz przyjemnością i zabawą. Dodatkowo dzięki tak skonstruowanemu programowi i odpowiedniej prezentacji uczniowie zdobywają również wiedzę poza matematyczną. Oczekiwane rezultaty to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz wyposażenie ich w doświadczenia ułatwiające rozumienie przedmiotu w dalszej edukacji.

 

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz