Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Szkoła i dom rodzinny- wspólne cele - wzajemne zobowiązania

Pedagog dla Rodziców

Szkoła i dom rodzinny- wspólne cele - wzajemne zobowiązania

Podejmując temat obrazujący wzajemne relacje szkoły i domu rodzinnego naszych uczniów ,jestem przekonana o doniosłości problemu współuczestniczenia rodziców we wszystkim co dotyczy ich dzieci  - również w tak ważnej ich części, która toczy się w szkole.

Dobra współpraca szkoły i domu rodzinnego musi zaowocować dobrą jakością                                   i efektywnością edukacji dzieci.

Dziś powszechnie wiadomo, że funkcje edukacyjne rodziców , ich zaangażowanie                         w przybliżanie dzieciom świata, mają bez porównania większy wpływ na przyrost wiedzy dziecka niż  może to uczynić szkoła.

Kształcenie dzieci jest procesem trójstronnym, a więc złożonym.

Pierwszym i najważniejszym sprawcą tego procesu są rodzice, którzy jako niemal jedyni są w stanie skutecznie motywować własne dziecko do nauki, do żmudnego przedzierania się przez wszystkie trudne zagadnienia.

Drugim sprawcą są uczniowie, To oni są adresatami działań rodziców i nauczycieli. Uczniowie pozbawieni zainteresowania i wyraźnej troski rodziców zamieniają się w biernych i opornych uczestników szkolnego życia.

Trzecim  podmiotem  edukacji szkolnej są nauczyciele  Są oni  przewodnikami dzieci po świecie, jednym ze  źródeł wiedzy.

Współdziałanie szkoły z rodzicami to przede wszystkim wsparcie dydaktyczne, wsparcie dla  nauczycieli ponieważ :

- rodzice są pierwszymi i najważniejszymi  nauczycielami swoich dzieci

- dzieci o wiele, wiele dłużej uczą się w domu niż w szkole

RODZICE, UCZNIOWIE  I  NAUCZYCIELE  TWORZĄ  SPOŁECZNOŚĆ                       W  KTÓREJ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA EDUKACJĘ  JEST WSPÓLNYM  CELEM    I PRZEDSIĘWZIECIEM.

Zgodnie z polskim prawem oświatowym rodzice mają określone prawa i obowiązki wobec swoich dzieci . Są one zawarte w:

  1. Konstytucji RP
  2. Ustawie o Systemie Oświaty  
  3. Konwencji o Prawach Dziecka

 

 

 

  1. 1.      Konstytucja  RP

Art.48

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględnić stopień dojrzałością dziecka a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania

Art. 53

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego              i religijnego zgodnie  ze swoimi przekonaniami

 

  1. 2.      Ustawa o Systemie Oświaty

Art.1

System Oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkolę wychowawczej roli rodziny.

 

Z zapisu tego wynika obowiązek szkoły do  interweniowania  w sytuacjach kiedy

dziecko jest krzywdzone lub w jakiś sposób zaniedbywane / rodzice nie wypełniają swoich powinności rodzicielskich wobec dziecka / W sytuacjach, kiedy rozmowy                   z rodzicami nie przynoszą zamierzonych celów szkoła jest zobowiązana do powiadamiania odpowiednich instytucji . Ważne jest też, ze jeśli szkoła jako instytucja nie reaguje  w sytuacjach nienależytego  spełniania powinności rodzicielskich, ponosi odpowiedzialność prawna za zaistniałą sytuację .

Zatem zainteresowanie szkoły sytuacją rodzinną dziecka nie może być  odbierane przez rodziców jako wtrącanie się w osobiste sprawy rodziny, ponieważ jest to spełnianie przez szkolę prawnych  i służbowych obowiązków.

            Art.18

              Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

- zapewnienie regularnego uczestnic twa dziecka w zajęciach lekcyjnych

- zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych /lekcyjnych/

 Zapis „ zapewnienie dziecku warunków ……..”  należy również rozumieć jako zmotywowanie dziecka przez rodziców do aktywności edukacyjnej i zmotywowania dziecka do właściwego zachowania się w szkole.                                                               / zatem dobre  zachowanie dziecka w szkole jest wspólną troską rodziców                                i nauczycieli/

Ustawa o Systemie Oświaty daje rodzicom prawo do :

- udziału przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły

- poosiadania przedstawicieli w krajowej, wojewódzkich i lokalnych radach                      oświatowych

- wyboru swoich przedstawicieli do Rady Szkoły

3.  Konwencja o Prawach Dziecka

Art.18.

 Państwa- Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka

Z zapisu tego wynika, ze zarówno ojciec jak i matka dziecka  są zobowiązani do troski i dbałości o edukację i wychowanie dziecka i współpracy w tym zakresie ze szkolą

 

  Szanowni Państwo – Rodzice naszych uczniów :

My nauczyciele  z W     aszymi dziećmi spędzamy tylko kilka lat, a właściwie kilka godzin dziennie przez niecałe 10 miesięcy w ciągu kilku  kolejnych  lat  edukacji,  natomiast Wy Państwo – Rodzice, spędzicie z Waszymi dziećmi resztę życia.

Podejmijmy zatem najszybciej jak to możliwe wspólne działania na rzecz pokazania naszym dzieciom, że tu, dzisiaj powinny nauczyć się jak funkcjonować świecie, w  życiu dorosłym. Teraz mają czas na to, aby nauczyć się na czym polega przestrzeganie norm społecznych, współżycie  w społeczności ludzkiej, odpowiedzialność za swoje słowa i czyny .

 Państwa dzieci  bardzo szybko staną się ludźmi dorosłymi , a w życiu dorosłym czeka ich odpowiedzialność  /również prawna/ za czyny i zachowania niezgodne z normami społecznymi.

My nauczyciele - zachęcamy mamusie i tatusiów naszych uczniów do refleksji nad relacjami   z własnymi dziećmi, nad oczekiwaniami wobec nich i nad realizowaniem swoich powinności rodzicielskich   / również  w świetle obowiązującego prawa/

Z całego serca życzymy , aby zawsze towarzyszyła Państwu radość z bycia rodzicami, abyśmy wspólnie stworzyli dla naszych uczniów i pociech taki świat, w którym będą szczęśliwie dziedziczyć po nas naszą cierpliwość, wrażliwość, radość życia ,  szacunek dla  ludzi i odpowiedzialnie będą  dokonywać mądrych życiowych wyborów.

 

                                                                                                                            Opracowanie: Barbara Kaczmarska – Rusiecka

                                                                                                                                                                       pedagog