Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZSZO SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁOGOSZCZU 

z dnia 24.10.2009

 

 1. W regulaminie pod nazwą  Rada Rodziców rozumie się Radę Rodziców przy ZSzO Szkole Podstawowej w Małogoszczu.
 2. Rada Rodziców jest społecznym organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.
 3. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.         o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

 

ROZDZIAŁ I

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

 1. Celem Rady Rodziców jest realizowanie praktycznych zadań doskonalenia całego procesu wychowania i nauczania dzieci przez zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy domem a szkołą, które wspólnie powinny wypełniać swoje komplementarne funkcje.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz społecznej funkcji szkoły.
 3. Do ważniejszych zadań Rady Rodziców należy:

1)      zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez występowanie do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

2)      współpraca z organami szkoły w zakresie zapewnienia rodzicom rzetelnej informacji o:

- planach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

- regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

- postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

- możliwości uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego  kształcenia   

dziecka

3)      organizowanie samopomocy rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;

4)      współpraca z Samorządem Uczniowskim,

5)      współudział w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych uczniów;

6)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

7)      gromadzenie z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, szczególnie w zakresie dydaktycznym i wychowawczym, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

8)      uchwalanie regulaminu swojej działalności, w którym określa w szczególności:

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

 

4.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

ü  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

ü  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY RODZICÓW

 

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest klasowe zebranie rodziców.
 2. Zebranie rodziców danego oddziału wybiera spośród siebie w tajnym głosowaniu Radę oddziałową składającą się z trzech osób a następnie spośród członków Rady Oddziałowej przedstawiciela do Rady Rodziców.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym do dnia 24 października.
 4. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 5. Przedstawiciele Rad Oddziałowych tworzą Radę Rodziców.
 6. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

1)      prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,  składające się z czterech osób,

2)      przewodniczącego prezydium,

3)      komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z przewodniczącego i 3 członków, spośród których wyłania się wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 2. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od dnia wyboru do wyborów w następnym roku szkolnym. W trakcie trwania kadencji można dokonywać zmian          i uzupełnień w składzie Rady Rodziców.
 4. Członek Prezydium Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych przez siebie obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany na posiedzeniu Rady Rodziców lub przez Radę Klasową, z której został wybrany.
 5. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Zebranie plenarne musi  zostać zwołane, jeśli wniosek taki zgłosi 1/3 składu Rady Rodziców, Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub Samorząd Uczniowski.
 6. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
 7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy wychowawcy klasy lub rodziców.
 8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród rodziców, a także osób spoza szkoły współdziałających z rodzicami – dla wykonania określonych zadań.

 

ROZDZIAŁ III

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

 

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, do 24 października, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory przygotowuje wychowawca oddziału. Wychowawca zatwierdza również protokół z wyborów.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie  Radę Oddziałową, a następnie spośród członków Rady Oddziałowej wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.
 3. Rada Oddziałowa liczy 3 osoby.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic.
 5. Wybory do Rady Oddziałowej i wybór przedstawiciela do Rady Rodziców  przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 6. Wybory prezydium Rady Rodziców oraz komisji rewizyjnej odbywają się                   w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji zebranych.
 7. Wyboru przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 8. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 9. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 10. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się do 25 października.
 11. Członkowie Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz komisji rewizyjnej, których dzieci opuściły szkołę w czasie trwania kadencji lub którzy zrezygnowali ze swych funkcji z innych względów, zostają zastąpieni przez dokooptowanie, jednakże w ilości nie większej niż 1/3 składu, do czasu najbliższego zebrania, które powinno przeprowadzić wybory.

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

 

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Uchwały są w formie pisemnej.
 3. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 4. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z następujących źródeł:
  • składek rodziców,
  • wpłat osób fizycznych, organizacji instytucji i fundacji,
  • dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
  • z innych źródeł.
 2. Wysokość składki wnoszonej przez rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka jest wnoszona tak jak za jedno dziecko, z rozbiciem na klasy, do których uczęszczają dzieci.
 4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY

 

 1. Środki pochodzące ze składki rodziców dzieli się następująco:

1)      Z sumy z danego Oddziału 30% wpłaca się na konto do dyspozycji Rady Rodziców.

2)      Pozostałą część składek pozostawia się do dyspozycji Rady Oddziału do wykorzystywania na potrzeby danego oddziału.

 1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców może odbywać się tylko na następujące cele:

1)      Pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin.

2)      Dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych.

3)      Dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

4)      Nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów.

5)      Zakup środków dydaktycznych i sprzętu dla unowocześnienia procesu nauczania.

6)      Wydatki  rzeczowe związane z prowadzeniem  regulaminowej działalności Rady Rodziców, w tym księgowości i rachunkowości.

7)      Inne niezbędne potrzeby szkoły na wniosek dyrektora do wysokości 5% wpływów ze składek, w wysokości 100% z prowizji otrzymanych przez szkołę.

 1. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców mogą być ponadto przeznaczone na takie cele jak:

1)      Finansowanie prac remontowo - modernizacyjnych.

2)      Inne cele sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły.

3)      Cele wskazane przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele bez zgody ofiarodawców.

 

ROZDZIAŁ VII

KONTROLA WYDATKOWANIA I OBSŁUGA BANKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY

 

 1. Zarząd przechowuje środki w banku na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz dokonuje bieżących wypłat i przelewów
 2. Prezydium Rady Rodziców rozlicza się przed Komisją Rewizyjną jedynie                     z powierzonych mu środków finansowych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy Rady Rodziców. Sprawozdanie ze swojej działalności Prezydium Rady Rodziców składa raz w roku do 21 października za poprzedni rok szkolny.
 3. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w danym roku szkolnym, pozostawione będą na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Rady Rodziców, do wykorzystania w następnym roku szkolnym.
 4. Prezydium wyznacza skarbnika Rady do współpracy z bankiem i jest ona osobą prowadzącą księgowość.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW RADY RODZICÓW

 

 1. Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac       w okresie między  zebraniami plenarnymi Rady Rodziców, a w szczególności:
  • zatwierdzanie planu pracy Rady Rodziców i nadzór nad jego realizacją,
  • podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo – gospodarczej,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności  na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,        a zwłaszcza:

1)      reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz oraz przed innymi organami Szkoły,

2)      koordynowanie prac wszystkich organów Rady Rodziców,

3)      dokonywanie przydziału zadań i obowiązków członkom prezydium,

4)      zwoływanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady Rodziców oraz zebrań prezydium,

5)      przekazywanie wniosków i opinii oraz postulatów organom Szkoły.

 1. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Rady Rodziców, a zwłaszcza:

1)      prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców,

2)      nadzorowanie terminowości zebrań.

 1. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców, a zwłaszcza obsługi księgowo – rachunkowej.
 2. Komisja rewizyjna ma czuwać nad prawidłowością działalności Rady Rodziców.       W szczególności zaś komisja rewizyjna ma:

1)      dokonywać raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z punktu widzenia zgodności z przepisami regulaminu i uchwał Rady Rodziców,

2)      dokonywać raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej poszczególnych ogniw Rady Rodziców w zakresie zgodności                             z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z organami Szkoły Rady Rodziców może zapraszać na swoje posiedzenia Dyrektora Szkoły, przewodniczącego samorządu Uczniowskiego oraz inne zainteresowane osoby.
 2. Rada Rodziców, poprzez różne działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
 3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję, Radę Pedagogiczną lub innych pracowników Szkoły prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora lub kierownictw pozostałych organów i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. Członkowie Rad Oddziałowych oraz prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.
 5. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 " Rada Rodziców przy ZSzO Szkoły Podstawowej w Małogoszczu”.

      6.   Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.