Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Rzecznik Praw Ucznia

         Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/2018 jest p.Iza Dewerenda.  Służy pomocą wszystkim uczniom i można się do niej zwrócić, gdy ma się jakiś problem, z prośbą o radę lub po prostu porozmawiać na dręczące Was pytania.

                                                   

                                      Kim jest  Rzecznik Praw Ucznia? 


Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania.

Jego podstawowym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed Radą Pedagogiczną czy Dyrekcją Szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

Rzeczniik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i innych przepisach prawa, a w szczególności:
prawa do rzetelnej informacji,
prawa do bezpiecznej nauki,
prawa do życia bez przemocy i poniżania,
prawa do wypowiedzi,
prawa do stowarzyszenia,
prawa do swobody myśli, sumienia, religii.

 

                      W jakich sytuacjach nale ży zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia? Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał na przykła karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.

Wszystkie działania podejmuje się w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.

Rzecznik zobowiązany jest do udostępnienia zainteresowanym wszelkich szkolnych regulaminów, informowania o prawach ucznia i obywatela. Uczeń może wystąpić do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu - grupy uczniów, nawet całej klasy.

Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia.
Z całą pewnością nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców.  

                                               

                     W jaki sposób  rozwiązuje się sytuacje konfliktowe?Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie.

Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

 

                                                  O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć? 


Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527),
Ustawa o Systemie oświaty z dnia 18 lutego 1991 roku (Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmanami).
Ważne telefony:
234 72 12 - policyjny telefon zaufania
233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci / Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny
0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny 

 

                                                         Rzecznik Praw Ucznia przypomina! 


SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA PRZYPOMINA

PRAWO- to przywilej, z którego możesz korzystać.

OBOWIĄZEK- to zasady, których musisz przestrzegać.

PRAWO- czyli możesz:


• znać swoje prawa,
• uczyć się,
• wymagać, by inni (dorośli i dzieci), traktowali cię z szacunkiem,,
• wiedzieć, jakie oceny dostajesz,
• wyrażać własne zdania na różne tematy,
• mieć swoje przekonania,
• chronić swoją własność, zdrowie i życie prywatne,
• brać udział w tym wszystkim, co dzieje się w szkole (imprezy, konkursy, mecze, uroczystości, dyskoteki),
• korzystać z różnych zajęć po lekcjach,
• prosić o pomoc nauczyciela, kiedy czegoś nie rozumiesz,
• prosić o pomoc pracowników szkoły w rozwiązywaniu twoich osobistych problemów, zgłaszać swoje pomysły do samorządu,
• wybierać przedstawicieli do samorządu,
• być wybranym do samorządu,
• otrzymać stypendium i pomoc materialną zgodnie z obowiązującym regulaminem,OBOWIĄZEK - czyli powinieneś:


• punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć,
• przygotowywać się do zajęć i odrabiać zadania domowe,
• rozwijać swoje umiejętności, czyli to, w czym się czujesz najmocniejszy i co najbardziej lubisz,
• usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych,
• traktować dorosłych i dzieci uprzejmie oraz z szacunkiem (kultura słowa i czynu),
• przeciwstawiać się wulgarności, brutalności, agresywności, wykorzystywaniu słabszych,
• dotrzymywać obietnic i zobowiązań,
• być odpowiedzialnym za to co robisz,
• szanować (nie niszczyć) rzeczy szkolne, swoje i należące do innych dzieci,
• zmieniać obuwie i strój na w-f,
• dbać o swój wygląd i higienę (ubierać się czysto, nie farbować włosów, nie malować się, nie robić dziwnych fryzur, na uroczystości zakładać strój apelowy),
• na przerwach przestrzegać zasad bezpieczeństwa.Zasady regulujące zachowanie podczas lekcji.

1) Przygotowujemy się do lekcji nie dłużej niż 2-3 minuty (wyciągamy książki,
zeszyty, piórnik).
2) Aktywnie uczestniczymy na zajęciach (odpowiadamy na pytania nauczyciela,
zadajemy pytania na temat).
3) Rozmawiamy tylko z nauczycielem, chyba, że nauczyciel zadecyduje inaczej
(praca w grupach).
4) Odnosimy się do kolegów z życzliwością i szacunkiem.
5) Chwalimy za sukcesy, pocieszamy, kiedy coś nie wyjdzie.
6) Zachowujemy się kulturalnie (nie wydajemy odgłosów zakłócających pracę na
lekcji, nie ziewamy głośno, nie bekamy, nie jemy, nie pijemy, nie żujemy gumy).
7) Nie korzystamy z telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego.


Zasady regulujące zachowanie na przerwie.


1) Nie brudzimy ścian.
2) Gry typu "kopany berek" nie są mile widziane.
3) Po schodach i korytarzach chodzimy normalnym tempem- nie biegamy.
4) Nie zamykamy kolegów w pomieszczeniach.
5) Toaleta nie jest miejscem zabawy.
6) Nie niszczymy sprzętu znajdującego się na korytarzu.


WAŻNE TELEFONY

Niebieska Linia
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
bezpłatny telefon 0 800 120 002

Zatrzymać Przemoc
bezpłatny telefon Komendy Stołecznej Policji
0 800 120 148

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
codziennie od 16.00 do 21.00
telefon 0 801 199 990

Policyjny telefon zaufania 234 72 12

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie (telefon zaufania) 233 82 10


Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

- wychowawcy klasy,

- pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),

- Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji.PAMIETAJ!!!

Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!

Nie jesteś sam!

Nie zamykaj się ze swoim problemem!


Dyżur pełni p. Iza Dewerenda codziennie w godz. 8.00 - 12.30.