Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Regulamin Ucznia

                                                            REGULAMIN UCZNIA1. Uczeń ma obowiązek:

- przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

- dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować
i wzbogacać jej dobre tradycje;

- systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;

- przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- szanować przekonania i własność innych osób;

- przeciwstawiać się przejawom agresji;

- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

- brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające
z nieobecności;

- posiadać wszystkie wymagane podręczniki, zeszyty i inne pomoce;

- prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie
z wymaganiami nauczyciela;

- regularnie uczęszczać na zajęcia;

- przychodzić na zajęcia najwcześniej na 20 minut przed ich rozpoczęciem;

- punktualnie rozpoczynać zajęcia;

- dbać o ład i porządek w szkole;

- szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń,
za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice lub prawni opiekunowie;

- przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających
ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie: komputerowa, szatnia, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, sale lekcyjne);

- współdziałać w wykonywaniu zadań wynikających z działalności Samorządu Uczniowskiego;

- po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia;

- zmiana obuwia odbywa się w szatni;

- na terenie budynku szkolnego (dotyczy to również sali gimnastycznej) obowiązuje obuwie sportowe na jasnym spodzie;

- opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione;

- uczniowie dojeżdżający wychodzą z budynku z opiekunem;

- uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych;

- uczniowie mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie przerw, po dzwonku na lekcję zobowiązani są do ustawienia pod odpowiednią salą lekcyjną;

- w trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom: biegania, urządzania bójek, gier i innych czynności zagrażających bezpieczeństwu,

- zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz siadania na parapetach;

- uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.

2. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na osobistą lub pisemną
prośbę rodzica.

3. W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (doznania urazu), wychowawca lub inny nauczyciel powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły

4. Uczniowie mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,
a każdą nieobecność usprawiedliwić najpóźniej do dwóch tygodni
od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności będą uznawane za nieusprawiedliwione i będą miały wpływ na ocenę
z zachowania.

5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

6. Uczniom zabrania się:

- opuszczania terenu szkoły podczas przerw

- przynoszenia do Szkoły przedmiotów niebezpiecznych jak: ostre przedmioty, zapałki,

- posiadania produktów toksycznych i szkodliwych dla zdrowia

- kontaktów z osobami postronnymi przebywającymi w okolicach szkoły,
które wyraźnie szukają kontaktu z uczniami na terenie szkoły,

- używania telefonów komórkowych na lekcjach,

- żucia gumy na lekcjach,

- przebywać w szatni dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież przedmiotów wartościowych (gry video, telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria itp) na terenie placówki.W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą następujące środki:

1. ustne upomnienie od nauczyciela;

2. upomnienie ucznia wobec klasy z wpisem do dziennika lub zeszytu wychowawczego z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,

3. rozmowa ucznia z pedagogiem szkoły

4. nagana udzielona przez wychowawcę klasy, nauczyciela z wpisem do dziennika lub zeszytu wychowawczego z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,

5. rozmowa ucznia i jego rodziców z wychowawcą i pedagogiem szkoły

6. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

7. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

8. zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;

9. przeniesieniem do równorzędnej klasy na podstawie wniosku wychowawcy klasy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

10. przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.


Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Szkoły, z którym zapoznaje się na początku roku szkolnego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w pierwszym tygodniu zajęć.


1. Rodzice ucznia mogą odwołać się od kar i dochodzić praw ucznia pisemnie do dyrektora szkoły w terminie 14 dni, ale nie później niż przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Jeżeli dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy i rady pedagogicznej uzna karę za zasadna, wcześniejsza decyzja pozostaje w mocy.
3. W sprawach spornych dotyczących także praw ucznia rodzice mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą – tj. Kuratorium Świętokrzyskiego w Kielcach.
4. W sprawach nie ujętych kodeksem decyduje dyrektor szkoły.